Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a www.allergiakezeles.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik.

Jelen ÁSZF szabályozza a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek a SPIROMED Gyógyszer-nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 01-09-670212, székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 2. III. em. 9.). mint eladóval (a továbbiakban: Spiromed Kft.).

SPIROMED Gyógyszer-nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatai: cégjegyzékszám: 01-09-670212
székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 2. III. em. 9.
email cím: info@spiromed.hu

telefonszám: +36 (1) 246 0798 képviseli: Dr. Gondoss Magdolna

A Webshopon keresztül történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.

A jelen ÁSZF összhangban van a hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)Korm. rendelet,
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.(Elker. tv.) törvény,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)Kormányrendelet Fogalmak:Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt. Nem minősül fogyasztónak az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak.Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyVásárló: fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.A Webshopon keresztül történő vásárlás során a Vásárlónak ki kell jelentenie, hogy az ÁSZF feltételeinek és az Adatvédelmi szabályzatnak a hatályos szövegét a szerződéskötést megelőzően megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Ezzel a Vásárló a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul. Ennek hiányában Vásárló a Webshopon keresztül nem vásárolhat.

  A Spiromed Kft. biztosítja, hogy a Vásárló az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési szabályzatot megismerhesse.

  A szerződés nyelve a magyar nyelv.
  Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával, beleegyezésével használhatja a Webshopot.

Harmadik személy személyes adatait csak az arra jogosult személy adhatja meg. A harmadik személy adatainak megadásához szükséges beleegyezést vagy jogalapot a személyes adatokat megadó személy köteles biztosítani.

A Spiromed Kft. nem köteles és nincs is lehetősége a Vásárló személyének ellenőrzésére, a Spiromed Kft.-t ezzel kapcsolatosan semmiféle felelősség nem terheli.

Vásárlónak a megrendelés/vásárlás során nem kell regisztrálnia, azonban a megrendelés feldolgozásához és teljesítéséhez a Vásárló egyes adatainak megadása elengedhetetlenül szükséges.

A Vásárló a termékek megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik, és azok valódiságát szavatolja.

A Spiromed Kft.-t a pontatlan vagy téves adatok megadásából származó problémáért, kárért semminemű felelősség nem terheli.

II. Megrendelés

A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használati utasítást, a termék általános forgalmi adót tartalmazó vételárát (bruttó vételár), valamint az ezen felül felmerülő költségeket (pl. fuvardíj, postaköltség) a Vásárló az egyes termékek leírásánál találja meg.

A termékek vételára magyar forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre. A termékek vételára nem tartalmazza a postai kiszállítás költségeit.

A Spiromed Kft. termékek árváltoztatásának jogát fenntartja, a Webshopban mindig az aktuális árak szerepelnek. Az árváltoztatás nem érinti a már megrendelt termékeket.

Amennyiben a Spiromed Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webshopban, akkor a Spiromed Kft. nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. A Spiromed Kft. ebben az esetben felajánlja a Vásárló részére a termék helyes áron történő szállítását, amit Vásárló nem köteles elfogadni, a Vásárló jogosult indokolás nélkül a vásárlástól elállni.

A megrendelés feladására a kiválasztott termék darabszámának, természetes személy esetén: vezetéknév, keresztnév, email cím, szállítási cím, telefonszám, számlázási név és cím, jogi személy estén: email cím, számlázási név és cím, szállítási cím, telefonszám, adószám, kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve megadását követően, az ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat elolvasására és elfogadására vonatkozó jelölőnégyzetbe helyezett „X” elhelyezését követően, a „MEGRENDELEM” gombra (feliratra) kattintással kerül sor.

A megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

III. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló a „MEGRENDELEM” gombra (feliratra) kattintással fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kiválasztott termék megvételére.

A Vásárló által tett ajánlat beérkezését követően a rendszer automatikus válaszüzenet küld, mely szerint a Spiromed Kft. részére a megrendelés megékezett, a megrendelést a Spiromed Kft. feldolgozza. Ez az automatikus válaszüzenet még nem minősül a megrendelés elfogadásának a Spiromed Kft. részéről, a Spiromed Kft. részéről semmiféle kötelezettséget nem keletkeztet.

A Spiromed Kft. legkésőbb 48 órán/2 munkanapon belül a Spiromed. Kft. visszaigazoló emailt küld a Vásárló részére, melyben a Vásárló által megadott adatok, a megrendelt termék darabszáma, vételára, megrendelés dátuma, szállítási költség és a fizetendő végösszeg szerepel.
A visszaigazoló email tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése a Spiromed Kft.-hez megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló email tartalmát, az abban szereplő adatok helyességét ellenőrizni és köteles a hibát a Spiromed Kft. felé 1 napon belül jelezni.

A tévesen, hibásan, hiányosan megadott adatokból származó probléma, késedelem, többletköltség vagy késedelem a Vásárlót terheli.

A Spiromed Kft.-t nem terheli továbbá semmiféle felelősség abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelés során téves email címet adott meg és a visszaigazoló email a Vásárló részére emiatt nem érkezik meg.

A visszaigazoló email a Spiromed Kft. részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, így a Spiromed Kft. és a Vásárló között érvényes szerződés jön létre.

A Spiromed Kft. és a Vásárló között elektronikus úton létrejött szerződésre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Amennyiben a Vásárló által megrendelt termék nem áll a Spiromed Kft. rendelkezésére, úgy a Spiromed Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló által tett ajánlatot, a megrendelést ne fogadja el, melyről a Spiromed Kft. értesíti a Vásárlót. Ebben az esetben a felek között szerződés nem jön létre.

IV. Szállítási és fizetési feltételek

A Vásárló által megrendelt terméket a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS futárszolgálat szállítja ki a Vásárló által, a megrendelés során megadott szállítási címre.
A Spiromed Kft. a szállítás teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS futárszolgálat részére átadja.

A Spiromed Kft. a megrendeléstől számított legkésőbb 5 munkanapon belül a terméket a Vásárló részére megküldi.
Amennyiben a Spiromed Kft. az 5 munkanapos határidőben nem képes teljesíteni, úgy köteles erről a Vásárlót email útján értesíteni.

A Vásárló jogosult ebben az esetben póthatáridőt kitűzni. A póthatáridő eredménytelen eltelte után a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

A végösszeg, azaz a teljes vételár (mely tartalmazza a szállítási, csomagolási és egyéb költségeket) kifizetése a vásárlók esetében átutalás útján, utánvéttel vagy barionon keresztül történhet.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Átutalás esetén a Spiromed Kft. 8 napos fizetési határidejű díjbekérőt küld a Vásárló részére, melyben szerepelnek az átutalás teljesítéséhez szükséges adatok.
Az utánvételes fizetési mód esetén a Vásárló közvetlenül a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS futárszolgálat alkalmazottjának fizeti ki a végösszeget, azaz a teljes vételár összegét. Vásárló fizeti meg az utánvétel kezelési költségét.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörébe felmerült költségek kizárólag a Vásárlót terhelik.

A szállítás és az utánvétel kezelési költségét a vásárló általi rendelés esetén a webshop az egyes termékeknél tartalmazza.

A Spiromed Kft. a terméken a tulajdonjogát a végösszeg kifizetéséig fenntartja, a Vásárló a termék tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével szerzi meg. A teljes vételár megfizetése utánvét esetében a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS futárszolgálat alkalmazottjának történő fizetést jelenti, átutalás esetében pedig a vételár Spiromed Kft. számláján való jóváírás napját jelenti.

A Spiromed Kft. a vásárlásról szóló számlát a termékkel együtt küldi meg a Vásárló részére.

V. Elállási jog

A Fogyasztónak minősülő (azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20 §.-a szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztót az elállási joga a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek bármelyikére: postai cím: 1223 Budapest Erzsébet Királyné út 19/b, email cím: info@spiromed.hu.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a jelen pontban írtakkal összhangban gyakorolta.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben elállási nyilatkozatát az elállási időszak előtt, azaz 14 napon belül megküldi a Spiromed Kft.-nek.

Az elállási jog postai úton történő közlése esetén a postára adás dátuma számít. A Fogyasztó köteles a nyilatkozatát oly módon megküldeni a Spiromed Kft. részére, hogy a feladás dátumát hitelt érdemlően bizonyítani tudja.

A Spiromed Kft. valamennyi elállási mód esetében email útján visszaigazolja az Fogyasztó által megküldött elállási nyilatkozat megérkezését.

A Spiromed Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Spiromed Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Spiromed Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Spiromed Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket

A Spiromed Kft. mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

VI. Jótállás

A Spiromed Kft. szerződés teljesítéséért jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A Fogyasztó jótállási igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Nem tartozik a jótállási alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– helytelen beszerelés,
– a nem rendeltetésszerű használat, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása,

– a helytelen üzembe helyezés,
– az előírt karbantartás elmulasztás,
– rongálás
– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó
a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Spiromed Kft.-nek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Spiromed Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Spiromed Kft. köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a szavatossági igény elévülése újból kezdődik.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Spiromed Kft.-t terhelik.

A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

VII. Kellékszavatosság

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a Spiromed Kft. hibás teljesítése esetén a Spiromed Kft.-vel szemben kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló – választása szerint –
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Spiromed Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Spiromed Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Spiromed Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Spiromed Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Spiromed Kft-vel közölni. Fogyasztó és a Spiromed Kft. közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

Fogyasztó és a Spiromed Kft. közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Fogyasztónak nem minősülő vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Spiromed Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Spiromed Kft.-t terhelik.

VIII. Termékszavatosság

A Spiromed Kft. által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a

terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

IX. Felelősség

A Webshop célja a Webshopban található termékek értékesítése. Az egyes termékek a Webshopban szereplő képhez képest eltérhetnek.

A Vásárló a Webshopot kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja, a Spiromed Kft. nem vállal semmiféle felelősséget a használat során felmerülő vagy a használatból eredő vagyoni és nem vagyoni károkért (kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség).

A Spiromed Kft. jogosult bármikor az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot egyoldalúan megváltoztatni.

A Spiromed Kft. nem felelős a Magyar Posta Zrt. díjszabása, szállítási feltételei, adatvédelmi szabályzata és üzletszabályzata Magyar Posta Zrt. általi megváltoztatásáért.

X. Jogérvényesítés

Panaszügyintézés

Vásárló a termékkel vagy a Spiromed Kft. eljárásával kapcsolatos panaszait a Spiromed Kft. felé írásban az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
postai cím: 1223 Budapest Erzsébet Királyné út 19/b
email: info@spiromed.hu

A Spiromed Kft. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi a Vásárlónak.

A Spiromed Kft. a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

Békéltető testület

A Fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testületnél kezdeményezheti.

A Békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a Spiromed Kft. székhelye szerinti Békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

A Békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Spiromed Kft.-vel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületek listája a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek linken érhető el.

Online adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a Fogyasztó a http://ec.europa.eu/odr online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: https://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V . törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Budapest, 2021. szeptember 01. Dr. Gondoss Magdolna ügyvezető